Tiệm Giảm Giá

Server : 

  • S1-S120

Thời Gian:

  • 07/05 - 13/05

Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
Cơm nắm*5 250 125 8
Rượu*5 250 125 12
Vé Sử Thi*1 200 150 100
Mảnh cánh cao*1 500 300 100
Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1 1000 800 60
Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 1500 1300 60
Đá chú linh đỏ*1 40000 30000 10
Đá chú linh 7 màu*1 8000 60000 30
Thần khí nguyên linh - trung*1 1000 500 20
Rương thăng kim*1 300 200 40
Đá ngũ linh*1 7000 3000 40
Mảnh tướng đỏ *10 1000 500 60
Mảnh tướng đỏ *10 1500 700 60

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn