Tiêu Vàng Hoàn Trả

Thời gian: 

  • 07/05-13/05

Server : 

  • S1-119
Mốc tiêu Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
500 Nguyên thạch*500 Ngọc tinh luyện pháp bảo*200 Vật tế cam*20
1000 Nguyên thạch*1000 Ngọc tinh luyện pháp bảo*400 Vật tế cam*50
2000 Nguyên thạch*1500 Ngọc tinh luyện pháp bảo*600 Vật tế cam*70
5000 Nguyên thạch*2000 Ngọc tinh luyện pháp bảo*800 Vật tế cam*100
10000 Nguyên thạch*2500 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1100 Vật tế cam*120
20000 Nguyên thạch*3000 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1400 Vật tế cam*150
40000 Nguyên thạch*4000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*10 Vật tế cam*180
60000 Nguyên thạch*4000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*20 Vật tế cam*190
80000 Nguyên thạch*4000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*30 Vật tế cam*200
100000 Nguyên thạch*4000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*40 Vật tế cam*200
150000 Nguyên thạch*4000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*50 Vật tế cam*300* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn