Chiêu Mộ Tướng Tài

Mỗi lần chiêu mộ tướng cam 10 lần sẽ nhận thưởng.
Chiêu Mộ 10  Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Phần thưởng 3
1 lần Mảnh tướng đỏ *10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
2 lần Mảnh tướng đỏ *10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
3 lần Mảnh tướng đỏ *10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
4 lần Mảnh tướng đỏ*10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
5 lần Mảnh tướng đỏ*10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
6 lần Mảnh tướng đỏ *10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
7 lần Mảnh tướng đỏ*10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
8 lần Mảnh tướng đỏ*10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
9 lần Mảnh tướng đỏ *10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
10 lần Mảnh tướng đỏ*10 Mảnh Pb cam*1 Rượu
11 lần Mảnh tướng đỏ*10 Thuốc Tu Luyện*200 Sách Tiến Cấp*200
12 lần Mảnh tướng đỏ *10 Thuốc Tu Luyện*250 Sách Tiến Cấp*250
13 lần Mảnh tướng đỏ*20 Thuốc Tu Luyện*300 Sách Tiến Cấp*300
14 lần Mảnh tướng đỏ*20 Thuốc Tu Luyện*350 Sách Tiến Cấp*350
15 lần Mảnh tướng đỏ *20 Thuốc Tu Luyện*400 Sách Tiến Cấp*400
16 lần Mảnh tướng đỏ*20 Thuốc Tu Luyện*450 Sách Tiến Cấp*450
17 lần Mảnh tướng đỏ *20 Thuốc Tu Luyện*500 Sách Tiến Cấp*500
18 lần Mảnh tướng đỏ *20 Thuốc Tu Luyện*550 Sách Tiến Cấp*550
19 lần Mảnh tướng đỏ *20 Thuốc Tu Luyện*600 Sách Tiến Cấp*600
20 lần Mảnh tướng đỏ *20 Thuốc Tu Luyện*650 Sách Tiến Cấp*650