Đăng nhập nhận thưởng

  Phần thưởng 1 Số lượng Phần thưởng 2 Số lượng Phần thưởng 3 Số lượng Phần thưởng 4 Số lượng
Ngày 1 Cơm 5 Rượu 5 EXP tướng 500k Rương chọn 1 trong 8 tướng đỏ 1
Ngày 2 Cơm 10 Rượu 10 Rương vũ khí cam 4 Rương chọn 1 trong 8 tướng cam 1
Ngày 3 Cơm 15 Rượu 15 Rương thời trang 4 tướng đỏ 4 Hồn Tướng Cam 1
Ngày 4 Cơm 15 Rượu 15 Rương trang bị ngẫu nhiên 30 Thuốc tu luyện 1000


Nạp Lần Đầu
Thời gian: Vĩnh viễn. Biến mất khi nạp lần đầu
Mô tả: Nạp lần đầu bất kỳ nhận thưởng tổng giá trị 2888 KNB
Vật phẩm Số lượng
Rương chọn 1 trong 8 tướng đỏ  1
Rương trang bị ngẫu nhiên 50


Siêu Lợi 1
Thời gian: Sau khi nạp lần đầu
Mô tả: Nạp đủ 2000 KNB nhận thưởng tổng giá trị 18888 KNB
Vật phẩm Số lượng
Rương TB Đỏ 4
Rương Chọn Ngoại Hình Tướng Đỏ 1


Siêu Lợi 2
Thời gian: Sau khi nạp Siêu Lợi 1 đủ 2000 KNB
Mô tả: Nạp đủ 5000 KNB nhận thưởng tổng giá trị 88888 KNB
Vật phẩm Số lượng
Rương TB Đỏ 4
Rương chọn TB Đỏ 1
Hộp Thời Trang Tướng Đỏ 1