Kiểm Tra Thể Lực

Tiêu thể lực càng nhiều nhận thưởng càng lớn
Thể lực Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Phần thưởng 3
1000 Bạc*300k Thuốc Tu Luyện*500 Mảnh tướng đỏ * 10
2000 Bạc*500k Thuốc Tu Luyện*1000 Mảnh tướng đỏ * 20
3000 Bạc*1000k Thuốc Tu Luyện*1500 Mảnh tướng đỏ * 30
4000 Bạc*1500k Thuốc Tu Luyện*2000 Mảnh tướng đỏ * 40
5000 Bạc*2000k Thuốc Tu Luyện*2500 Mảnh tướng đỏ * 50
7000 Bạc*3000k Thuốc Tu Luyện*3000 KNB*2000
8000 Mảnh thức thần đỏ*10 Mảnh tướng đỏ * 25 Kiếm Diêm Long*1
10000 Mảnh thức thần đỏ*20 Mảnh tướng đỏ * 50 Áo Diêm Long*1
12000 Mảnh thức thần đỏ*30 Mảnh tướng đỏ * 75 Nón Diêm Long*1
15000 Mảnh thức thần đỏ*40 Mảnh tướng đỏ * 150 Đai Diêm Long*1