Máy kiểm tra nói dối

Thời gian:
Ngày thứ 1 mở server đến ngày thứ 7 mở server khi tham gia phó bản chính - tinh anh - quốc chiến vô song sẽ rơi thêm