Nạp Đạt Mốc

Khi nạp đạt các mốc sẽ mang về những phần thưởng hấp dẫn như sau:

  Mốc Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Số lần nạp
Ngày 1 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 2 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 3 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 4 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 5 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 6 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1
Ngày 7 20k KNB*288 Kẹo*5 2
50k KNB*588 Kẹo*10 2
100k KNB*1088 Kẹo*20 1