Nạp nhận mỗi ngày

Mô tả: 3 ngày đầu server mới nạp đủ 5000 KNB, từ ngày 4 đến ngày 7 của server nhận thưởng mỗi ngày

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
Ngày 1 KNB*2888 Rương tướng đỏ *150 Vé Sử Thi*10 Cơm Nắm*30
Ngày 2 KNB*1888 Rương tướng đỏ *75 Vé Sử Thi*20 Mảnh thức thần đỏ*10
Ngày 3 KNB*888 Rương tướng đỏ *75 Vé Sử Thi*30 Mảnh thức thần đỏ*20
Ngày 4 KNB*888 Rương tướng đỏ *150 Vé Sử Thi*40 Mảnh thức thần đỏ*30