Tiệm Giảm Giá

Phần thưởng Giá gốc Giá bán Số lần đổi
Mảnh Shuten Doji *100 Kẹo*500 Kẹo*300 1
Vé Sử Thi*100 Kẹo*200 Kẹo*100 1
Mảnh thức thần cam*75 Kẹo*100 Kẹo*70 1
Quẻ xăm*5000 Kẹo*50 Kẹo*40 2