Tiêu vàng hoàn trả

Mô tả: Tiêu thể lực nhận thưởng

KNB Phần thưởng 1 Phần thưởng 2 Phần thưởng 3
1000 Bạc*300k Thuốc Tu Luyện*500 Mảnh tướng đỏ * 10
2000 Bạc*500k Thuốc Tu Luyện*1000 Mảnh tướng đỏ * 20
5000 Bạc*1000k Thuốc Tu Luyện*1500 Mảnh tướng đỏ * 30
10000 Bạc*1500k Thuốc Tu Luyện*2000 Mảnh tướng đỏ * 40
15000 Bạc*2000k Thuốc Tu Luyện*2500 Mảnh tướng đỏ * 50
20000 Bạc*3000k Vé Sử Thi*30 KNB*2000
40000 Mảnh thức thần đỏ*10 Vé Sử Thi*50 Kiếm Diêm Long*1
60000 Mảnh thức thần đỏ*20 Vé Sử Thi*70 Áo Diêm Long*1
80000 Mảnh thức thần đỏ*30 Vé Sử Thi*100 Nón Diêm Long*1
100000 Mảnh thức thần đỏ*40 Vé Sử Thi*150 Đai Diêm Long*1