Tìm Tướng

Bước 1: Chọn Tướng

Trận:

Tư chất:

Bước 2: Chọn Tướng lên trận

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Nhân vật

Kích hoạt Liên Kết 0

Xem kết quả Làm lại

Liên Kết Tướng

Bước 3: Kết Quả

  • Trận này kích hoạt 0 Liên Kết