Đăng Nhập 7 Ngày

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S150
♦ Nội dung:
Ngày Phần thưởng
Ngày 1 KNB*333 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*5
Ngày 2 KNB*333 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*5
Ngày 3 KNB*333 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*5
Ngày 4 KNB*466 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*10
Ngày 5 KNB*466 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*10
Ngày 6 KNB*466 Bạc*1000000 Thăng kim đơn*10
Ngày 7 KNB*666 Bạc*2000000 Mảnh tướng hoàng kim*5

♦ Server:
S151 - S158
♦ Nội dung:
Ngày Phần thưởng
Ngày 1 KNB*333 Cơm nắm*5 Bạc*500000
Ngày 2 KNB*333 Rượu*5 Bạc*500000
Ngày 3 KNB*333 Cơm nắm*5 Bạc*500000
Ngày 4 KNB*466 Rượu*5 Bạc*1000000
Ngày 5 KNB*466 Cơm nắm*10 Bạc*1000000
Ngày 6 KNB*466 Rượu*10 Bạc*1000000
Ngày 7 KNB*666 Cơm nắm*10 Bạc*1000000

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn