Đăng Nhập Lễ

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: All server
♦ Nội dung:
Phần thưởng
Vé Hào Hoa*5 Rượu*31 Cơm nắm*10

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn