Diệt Phản Quân

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Nội dung:
Số lần diệt Phần thưởng
20 Thuốc tu luyện*200 KNB*222 Bạc*200000
30 Thuốc tu luyện*300 KNB*222 Bạc*200000
50 Thuốc tu luyện*500 KNB*222 Bạc*200000
70 Thần luyên-Cao*100 KNB*333 Bạc*500000
100 Cổng phẩn-Cao*20 KNB*333 Bạc*500000
150 Tinh luyện-Quý*200 KNB*333 Bạc*500000
200 Mảnh cánh cao*20 KNB*555 Bạc*500000
250 Mảnh tướng đỏ*100 KNB*555 Bạc*500000
300 Mảnh tướng đỏ hiếm*100 KNB*555 Bạc*500000
400 Mảnh thức thần đỏ*40 KNB*888 Bạc*1000000
500 Mảnh thức thần đỏ*60 KNB*888 Bạc*1000000