Mùa lễ Halloween

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Nội dung:
Điểm Cá Nhân Phần thưởng
1000 KNB*300 Mảnh thức thần đỏ*5 Thần luyện-Cao*200 Cống phẩm-Cao*50
2000 KNB*500 Bạc*3000k Mảnh thức thần đỏ*10  
5000 KNB*930 Mảnh chiến vũ cơ đỏ*20 Đức tâm*30 Trống trận*400
12000 KNB*500 Mảnh thú cưỡi đỏ*10 Vật tế-Cam*100 Xu Thú*5000
25000 KNB*1980 Đá chú linh đỏ*1 Tinh hồn thiết*200 Ng.Linh-Sơ*40
Điểm Liên SV Phần thưởng
                                          15,000,000 Mảnh thời trang sơ*5 Quyển thức tỉnh*600 Tinh luyên-Quý*150
                                          40,000,000 Mảnh thời trang sơ*20 Đá luyện pb*1000 Vé Rút trận hình*10
                                          60,000,000 Mảnh thời trang sơ*34 Thuốc tu luyện*500 Chiêu mộ lệnh-Cao*10
BXH SV Phần thưởng
1-2 Rương chọn pb đỏ*2 Chuông vàng*20 Đá luyện pb*2000
3-10 Rương chọn pb đỏ*1 Chuông vàng*15 Đá luyện pb*1000
11-20 Bạc*1000000 Quyển thức tỉnh*1000 Đá tinh luyện-Quý*1000
21-50 Bạc*500000 Quyển thức tỉnh*500 Đá tinh luyện-Quý*500
51-100 Bạc*250000 Quyển thức tỉnh*250 Đá tinh luyện-Quý*250

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn