Nạp Đúng Mốc

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Nội dung:
Mốc nạp Phần thưởng Giới hạn đổi
200 KNB*200 Mảnh tướng đỏ*50 Rượu*5 Vé Hào Hoa*1 1
500 KNB*500 Mảnh tướng đỏ hiếm*50 Cơm nắm*5 Vé Hào Hoa*1 1
1000 KNB*1000 Rương pháp bảo đỏ*2 Ngọc tinh luyện PB*1000 Vé Hào Hoa*2 1
2000 KNB*1500 Rương mảnh chiến vũ cơ đỏ*20 Bạc*5000000 Vé Hào Hoa*4 2
5000 KNB*2500 Mảnh tướng vàng*7 Thăng kim đơn*50 Vé Hào Hoa*10 2
10000 KNB*5500 Đá chú linh 7 màu*1 Thần khí nguyên linh-cao*2 Vé Hào Hoa*22 1

* Từ ngày 1 - 4/11 tất cả giới hạn đổi đều trở về 1