Tích Lũy Nạp

♦ Thời gian: 29/10 - 4/11
♦ Server: S1 - S158
♦ Nội dung:
Nạp tích lũy Phần thưởng
200 Kẹo*10 Rượu*10 Bạc*1000000
500 Kẹo*20 Rượu*10 Bạc*1000000
1000 Kẹo*30 Thuốc tu luyện*1000 Bạc*1000000
2000 Kẹo*50 Mảnh thức thần đỏ*20 Bạc*2000000
5000 Kẹo*100 Mảnh thức thần đỏ*80 Bạc*2000000
10000 Danh hiệu Trảm Quỷ Đao*1 Thăng kim đơn*50 Bạc*2000000
20000 Rương chọn pháp bảo vàng*1 Mảnh ngọc linh hồn*40 Bạc*3000000
30000 Rương chọn pháp bảo vàng*1 Thăng kim đơn*100 Bạc*3000000
40000 Mảnh chiến vũ cơ vàng Asaihatsu*140 Ngọc Linh Hồn*1 Bạc*3000000

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn