Quà Tuần

Thời Gian:

  • 21/05 - 27/05

Điều kiện :

  • Nạp 2000 KNB

Server : 

  • S1 > S120
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 Nguyên thach*1000 Vé tri ân*1 KNB*888
Ngày 2 Nguyên thach*2000 Bạc*5000k KNB*888
Ngày 3 Nguyên thach*3000 Bạc*7000k KNB*888
Ngày 4 Nguyên thach*4000 Bạc*9000k KNB*888
Ngày 5 Nguyên thach*5000 Bạc*11000k KNB*888


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn